Obecní knihovna Krásensko

Aktuality

Spolupráce Obecní knihovny a Mateřského centra

Obecní knihovna v Krásensku a Mateřské centrum Krasínek, tím že jsou ve společných prostorách, velice dobře spolupracují. Knižní fond je umístěný ve dvou místnostech. Knihy pro dospělé s naučnou literaturou jsou zvlášť a právě dětská literatura je v místnosti, která patří k hrátkám maminek s batolátky. V dětské části knihovny, (jako i v dalších prostorách), je položený koberec, na kterém si mohou malé dětí pod dohledem maminek hrát, protože tam mají spoustu hraček. Maminky si ale také mohou půjčit dětskou literaturu, s dětmi si z knížek číst, prohlížet obrázky, naučit se jednoduché říkadlo nebo se nechat inspirovat návodem na jednoduchý výrobek. Mají k dispozici nejen naučnou a krásnou literaturu, ale i dětský časopis Sluníčko Starší děti si pak v době půjčování knih mohou vybrat knížku ze široké nabídky, popř. hledat informace na internetu, který je zdarma. Protože v MC běží ve stejný den, kdy je knihovna, několik kurzů výuky anglického jazyka, mnozí frekventanti spoji výuku angličtiny s návštěvou knihovny a vypůjčí si knihy.  Knihovnu rády využívají i vedoucí výtvarného kroužku nebo kroužku šikovných rukou při MC, vypůjčují si publikace, kde hledají náměty pro svoji činnost. V knihovně se též plánují některé kulturní aktivity pro celou obec, např. jsme se zapojili do celostátní akce Česko zpívá koledy, vyhledávají se zde programy brněnských nebo olomouckých divadel (tak se nám podařilo zajistit na duben zájezd do Olomouce na muzikál Noc na Karlštejně) nebo hledáme básničky pro vítání občánků či setkání s jubilanty, plánujeme karneval pro děti či oslavu Dne dětí…... Ovšem největší akcí bývá Noc s Andersenem, letos již po 11. budeme s dětmi v knihovně přespávat, respektive ve všech prostorách MC. Máme tak k dispozici nejen hernu, sociální zařízení, ale i kuchyňku pro přípravu občerstvení.
Propojení MC s knihovnou je výhodné pro obě strany a přináší dětem i dospělým prostor pro různé aktivity.

 

 

------------------------------------

Nové knihy 2015

 

   

 

 

 

Nové knihy 2014

 

 

 ..... a spostu dalších knih

 

 

 

 

 

Noc s Andersenem

 

V Obecní knihovnì Krásensko jsme prožili již 6. Noc s Andersenem. Jako vždy se dìtem líbila noèní vycházka, i když nás zahnal déšť a nemohli jsme se projít po høbitovì, což bylo klukùm líto, naopak nìkterá dìvèátka si oddechla. Jinak jsme si èetli, malovali, vyrábìli krásné záložky do knih, luštili rùzné literární kvízy a hráli hry. Kolem pùlnoci jsme si pøeèetli pohádku, zalezli do spacákù a spali. Ráno si dìti do obrysù rukou, namalovaných na plátnì, namalovaly vìtšinou usmìvavou hlavièku, protože se jim Noc líbila. Pouze dva kluci byli trochu zklamaní, že nám pro déšť nevyšla noèní stezka odvahy.

V knihovnì nocovalo 14 dìtí a dvì paní uèitelky. Akci jako vždy sponzoruje Obecní úøad Krásensko.

Na okrese Vyškov se do této akce zapojila pouze naše knihovna a Školní knihovna pøi ZŠ a MŠ Podomí.

 

 

 

 

 

Krásenskou stopou po osmé

V sobotu 30.ledna 2010 probìhl již osmý závod na bìžkách Krásenskou stopou spojený s akcí pro malé dìti závody na saních a bobech.

V minulých dnech napadlo spousta snìhu, mrzlo až praštìlo, tedy ideální podmínky pro lyžaøe bìžkaøe a pøedevším pro dìti, které sáòkovaly a bobovaly z každého kopeèku. Proto OÚ spoleènì s SDH pozval pana Usnula, aby projel strojovì stopu na sobotní závod.

Poèasí bylo krásné, sluníèko svítilo, trošku mrzlo, co víc si pøát! Lyžaøi mìli sraz u Hasièky, kde byl start i cíl. Na startu se sešlo 20 mužù, 4 ženy a 2 dívky a pustili se ke zdolání 4 kilometrového okruhu. Škoda, že nepøišlo víc dìtí! Jsou tak lenošné, nebo se jim nechce odejít od poèítaèù a televizní obrazovky?! Asi byly doopravdy nemocné nebo po nemoci. Ale bohužel je to tak každý rok! Tøeba až budou starší, tak se taky závodu zúèastní. ( Pokud ovšem bude kdo a komu závody chystat! )
Pøesto jsme velice rádi, že se letos do závodu malých dìtí zapojily i mladé maminky, které pomohly s organizací. Dìkujeme!

Na saních a bobech závodily dìti, které chodí do mateøské školy, dìtí z I. stupnì ZŠ a ostatní. Celkem bylo 17 závodníkù. Pøišli je podpoøit jejich rodièe i starší sourozenci. Byla u toho spousta legrace a zábavy. Nakonec se všichni sešli Na Hasièce, kde bylo vyhlášení vítìzù a pøedávání cen tìm nejrychlejším. Zahøáli se teplým èajem a posilnili gulášovou polévkou nebo párky, které pro nì zakoupil OÚ a pøipravilo pohostinství Na Hasièce. Každé dítì si odnášelo drobnou cenu, vítìzové Krásenské stopy diplomy a vìcné dárky. Vìtšina z nich se už dnes tìší na 9. roèník Krásenské stopy!

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Oznamení !

Bìhem prázdnin bude knihovna uzavøena.

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Upozornění!

Upozorňujeme čtenáře a návštěvníky knihovny, že od 1.7.2008 je veřejný internet ZDARMA!

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pravidelnì jsou v knihovnì obmìòovány výstavky k výroèím èeských i svìtových spisovatelù nebo významných osobností ( v souèasné dobì zde má výstavku Karel Kryl).

Z nauèné literatury si mùžete prohlédnout výstavku knih o lidském tìle.

Stále aktuální je regionální literatura, která zde má také svoje místo.

Z èasopisù odebírá knihovna KVÌTY, VLASTU, BRAVO, ABC mladých technikùa pøírodovìdcù

Milovníci detektivek nemusí svoje oblíbené knihy hledat mezi beletrií, ale tomuto žánru je vìnovaný samostatný regál, stejnì tak pro sci-fi, nauènou literaturu, poezii a dìtskou

O kvìtinovou výzdobu a o úklid se nám  stará paní Marta Bláhová. Dìkujeme!

Obecní knihovna spolupracuje také s OÚ  pøi kulturních a spoleèenských veøejných akcí.

 

 

Prostøednictvím okresní knihovny nakupujeme jednou za ètvrt roku nové knihy, napø.

 

Brown, Sandra: Adamùv pád

Laczová Lenka: Potížistka

Deaver, Jeff:       Rozbité okno

Blake, Jeniffer:  Støežené srdce

Carland, Barbora:Nejvzácnìjí rukopis

Poskitt, Kjartan:    Èísla

Gibbins, David.     Nejvzácnìjší rukopis

Hercíková, Iva:         Dám si to ještì jednou

Øeháèková, Vìra:   Markéta na útìku

 

Z okresní knihovny máme také výmìnný soubor knih, který dostáváme zdarma, a po pøeètení jej opìt vracíme do OK. tìchto knih mùže být 50! Napø.

 

 Kontakt:732418563  E-mail: knihovna@krasensko.cz