Obecní knihovna Krásensko

Návštěvní řád internetu

 
1. Služby Internetu mùže využívat každý uživatel knihovny v souladu s Knihovním řádem.
 
2. Pøedpokládá se, že uživatel má základní znalosti s prací na poèítaèi; pokud ne, vyžádá si od pracovníka knihovny základní informace.
 
3. Uživatelé dbají pokynù pracovníka knihovny, jimž hlásí zahájení i ukonèení práce se stanicí Internetu (dále PC). Hodina vyhrazená uživateli na práci s PC konèí 5 minut pøed vypršením èasu z dùvodu uvedení PC do pùvodního stavu, v nìmž byl pøedán obsluhou.
 
4. Uživatelé mohou používat pouze pøedinstalovaný software. Není povoleno instalovat software, nahrávat, rušit, vytváøet nebo modifikovat systémové soubory èi adresáøe.
 
5. Soubory nahrané z Internetu lze ukládat na dobu nezbytnou do adresáøe STAŽENÉ SOUBORY na disku C. Po ukonèení práce je uživatel povinen nahrané soubory smazat z tohoto adresáøe. Není povoleno nahrávat soubory na jiné místo.
 
6. Uživatel využívá Internet bezplatnì, pøièemž u jedné stanice mohou pracovat nejvýše dva uživatelé; výjimku povoluje pracovník studovny.
 
7. Uživatelé si mohou zamluvit místo, nejdéle však na dvì hodiny. Doba prodlení je maximálnì 10 minut. Zamluvit stanici je možné i telefonicky. Stejným zpùsobem lze zámluvku i zrušit.
 
8. Není povoleno používat poèítaèové hry.
 
9. Provozovatel nenese odpovìdnost za obsah souborù stažených z Internetu, ani za eventuálnì obsahující viry. V pøípadì že se na PC objeví hlášení o pøítomnosti viru je uživatel povinen okamžitì pøerušit práci a uvìdomit pracovníka knihovny.
 
10. Použije-li uživatel síťovou tiskárnu tisku je povinen pøedložit vytištìné dokumenty spolu s úvodní stránkou pracovníkovi knihovny a je povinen uhradit všechny vytištìné strany vèetnì špatných, mimo úvodní strany.
 
11. Uživatelùm není povoleno navštìvovat stránky Internetu, jejichž obsah není vhodný k prohlížení ve veøejných prostorech.
 
12. V pøípadì porušení návštìvního øádu mùže být uživatel vykázán pracovníkem knihovny. Uživatel je povinen uhradit veškeré náklady spojené s obnovením pùvodního stavu. Tímto však nezaniká jeho povinnost zaplatit stanovený poplatek za dobu strávenou na PC.
 
 
 
 
 
Dne 1. ledna 2008                                                                
 


Kontakt:732418563  E-mail: knihovna@krasensko.cz